صفحه اصلی > برگزاری نمایشگاه ها 

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب علوم پزشکی با همکاری انتشارات ایده نوین زمان 97/11/15 لغایت 97/12/7

 برگزاری نمایشگاه تخصصی کتب پزشکی در سالن فارابی شهید محمدی از اول مهر ماه الی 18 مهر