صفحه اصلی > معرفی بخش ها > ریاست کتابخانه 

نام : سعیده

نام خانوادگی: قائمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم های اطلاعاتی

تماس:33710406 - 076  داخلی :146