روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 7/30 لغایت 15 جهت استفاده از مخزن و قرائت و ساعت 7/30 الی 15 جهت امانت

در ایام امتحانات روزهای شنبه تا پنجشنبه 7/30 الی18