صفحه اصلی > پایان نامه ها 

عنوان پایان نامه

سال

رشته

پدیدآور

استاد راهنما

بررسی تداخلات دارویی در نسخ دارویی پزشکان داروخانه ی آموزشی شماره یک دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

1398

دکترای داروسازی

لیلا سلیمانی

دکتر امید صفا،

دکتر مطهره احمدی

بررسی الگوی تجویز و مصرف ایمونوگلوبولین وریدی در بیمارستان کودکان بندرعباس

 

1397

 

دکترای داروسازی

بهرام دوراندیش

 

دکتر امید صفا،

دکتر مطهره احمدی

بررسی تداخلات دارویی بالقوه در پرونده بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان کودکان در بندرعباس

 

1397

دکترای داروسازی

سیده فاطمه داودپور

 

دکتر امید صفا،

دکتر مطهره احمدی

بررسی الگوی تجویز و مصرف آلبومین انسانی در بیمارستان کودکان شهر بندرعباس

 

1397

دکترای داروسازی

طاهره آخوندی

 

دکتر امید صفا،

دکتر مطهره احمدی