صفحه اصلی > معرفی بخش ها > خدمات فنی 

  واحد خدمات فنی(سازماندهي)

در این واحد انواع منابع اطلاعاتی و دانشی چاپی و الکترونیکی در نرم افزار کتابخانه سازماندهی شده و پس از ایجاد و بروز رسانی بانکها در شبکه های داخلی کتابخانه، دانشگاه و اینترنت قابل جستجو و بازیابی می باشند. عملیات فهرست نویسی و رده بندی کتب با استفاده از نظام رده بندی کتابخانه NML  و  LC انجام می شود.